Komunikat Lato 2022

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem FSUSR
w 2022 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na realizacji zadania pt „Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii w 2022 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku” ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika.

W związku z powyższym Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie organizatorem turnusów letniego wypoczynku w ramach programu „Promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, dla dzieci i młodzieży ze środowisk rolniczych. Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem turnusu letniego wypoczynku, przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych musi być ubezpieczone w pełnym zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowo-chorobowo-macierzyńskim lub pobierać świadczenie emerytalne albo rentowe
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” mając na uwadze walory klimatyczne i zdrowotne nad morzem w okresie letnim, jak
i atrakcyjność regionu, informuje, że turnusy letniego wypoczynku są organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” we Władysławowie, Stegnie i Kołobrzegu.

Szczegółowe informacje można również uzyskać:  skwgospodyni@gmail.com

tel. 665 444 545, 501 567 804