Komunikat Lato 2020

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie wypoczynku letniego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem FSUSR
w 2020 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie.

Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na organizację wypoczynku letniego w formie turnusów wyjazdowych w 2020 roku z programem promocji zdrowia
i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W związku z powyższym Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie organizatorem turnusów letniego wypoczynku w ramach programu „Promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, dla dzieci i młodzieży ze środowisk rolniczych. Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem turnusu letniego wypoczynku, przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych musi być ubezpieczone w pełnym zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowo-chorobowo-macierzyńskim lub pobierać świadczenie emerytalne albo rentowe
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” mając na uwadze walory klimatyczne i zdrowotne nad morzem i w górach w okresie letnim, jak
i atrakcyjność regionu, informuje, że turnusy letniego wypoczynku są organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI”
w Jastrzębiej Górze, Dziwnówku, Mrzeżynie i Kudowie Zdroju.

Na organizowanych turnusach Stowarzyszenie zapewni warunki sanitarne obowiązujące w bieżącym roku.

Szczegółowe informacje można również uzyskać:  skwgospodyni@gmail.com

tel. 665 444 545, 605 341 202