CELE I DZIAŁANIA

CELE I DZIAŁANIA

 

Człowiek jest wspaniałą istotą

nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.

Nie ważne jest to co się ma,

ale czym się dzieli z innymi.”

                        (Jan Paweł II )

 

           

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” zostało powołane w 2005 roku przez aktywne i doświadczone działaczki związane ze środowiskiem wiejskich z różnych regionów kraju. Jest organizacją ogólnokrajową.

Od początku funkcjonowania Prezesem Stowarzyszenia jest Irena Frąszczak.

 

Działalność Stowarzyszenia ukierunkowana jest na pomoc rzeczową, informacyjną, finansową oraz promocję działań na rzecz rozwoju społeczno–gospodarczym społeczności   wiejskiej i obszarów wiejskich.

Ten cel realizujemy m.in. poprzez:

– upowszechnianie i ochronę praw kobiet,

– niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dzieciom i osobom niepełnosprawnym,

– ochronę i promocję zdrowia, a zwłaszcza promowanie zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym,

– poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w domu i gospodarstwie rolnym,

– aktywizację zawodową, poszukanie alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwie rolnym  oraz przeciwdziałanie bezrobociu,

– rozwój agroturystyki i małej przedsiębiorczości,

– organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

– upowszechnianie kultury fizycznej, sportu. turystki i rekreacji w środowisku wiejskim,

– poznawanie poszczególnych regionów kraju, edukacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska naturalnego,

– podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów ludowych, rozwój twórczości ludowej, prowadzenie zespołów artystycznych,

– niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,

– działania na rzecz integracji społecznej oraz rozwijania współpracy z organizacjami z innych krajów.

Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej wyłoniło nowe możliwości i tendencje
w rozwoju środowiska wiejskiego. Wprowadzanie nowych instrumentów kształtowania gospodarki rynkowej, także na organizacjach pozarządowych wymusiły poszukiwania nowych mechanizmów działania. Doświadczenia kobiet w działalności społecznej, spowodowały iż  to One stały się „motorem napędowym” wszelkich pozytywnych zmian jakie zachodzą na wsi. Dlatego głównym celem Stowarzyszenia od początku jego funkcjonowania było prowadzenie działalności przygotowującej kobiety do funkcjonowania w nowych,  już europejskich warunkach zawodowych, społecznych i edukacyjnych.

Uznano, iż Stowarzyszenie ma przede wszystkim skupić się na działalności informacyjnej, doradczej, prawnej oraz wskazywaniu możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach realizacji różnych programów unijnych. Aby nasze członkinie na bieżąco mogły korzystać z informacji, zorganizowano dla niech szereg szkoleń komputerowych, z zakresu prowadzenia księgowości, wypełniania wniosków i aplikacji do projektów unijnych. Stowarzyszenie stanowi również forum na którym dochodzi do wymiany doświadczeń w działalności na rzecz środowiska wiejskiego z poszczególnych regionów kraju, Europy i świata.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” realizowało program ochrony zdrowia. Dzięki zaangażowaniu Zarządu oraz naszych liderek w poszczególnych regionach kraju przeprowadzono wiele tysięcy badań mammograficznych, cytologii oraz jaskry. Mammobusy obsługiwane przez wykwalifikowaną kadrą medyczną, odwiedzały wsie i miasteczka w Polsce, a profilaktyka i wczesne wykrycie choroby przyczyniły się do uratowania życia wielu osób.

Członkinie Stowarzyszenia zaangażowane są w swoich środowiskach w kultywowanie tradycji ludowych. Organizują festiwale pieśni ludowych, kabaretów wiejskich, a także prowadzą warsztaty malarskie, garncarstwa, koronkarstwa, haftu, itd. To za ich przyczyną wracają stare zwyczaje, jak m.in. noc świętojańska, święto „pyry”, pomidora, truskawki. Dzięki aktywności i zaangażowaniu naszych członkiń na polskie stoły wracają zapomniane już potrawy, ciasta. Swoimi pasjami dzielą się na różnego rodzaju targach, wystawach a także organizując  tradycyjne stoły bożonarodzeniowe i wielkanocne.

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” od 2005 roku organizuje także wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin rolniczych. To zadanie jest możliwe do zrealizowania dzięki dofinansowaniu i ogromnemu zrozumieniu potrzeb środowiska wiejskiego, przez Zarząd i pracowników Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Zgodnie z powiedzeniem, iż „człowiek całe życie się uczy”, należy potwierdzić fakt, że członkinie  Stowarzyszenia też tak czynią. Poznają nie tylko najciekawsze zakątki naszego kraju jak Zakopane, Kraków czy Sandomierz ale także historię, kulturę, zwyczaje naszych sąsiadów: Litwy, Czech.

Aktywnie uczestniczą w Kongresach Rolnictwa, wystawach międzynarodowych
i seminariach. Bardzo często odwiedzają także Brukselę, gdzie poznają nie tylko proces tworzenia prawa europejskiego ale także mają możliwości wypowiedzenia poglądów na interesujące je tematy na forum Organizacji Rolniczych.

Przy wielu przedsięwzięciach Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami społecznymi i samorządowymi oraz samorządem rolniczym, terytorialnym, związkami zawodowymi, instytucjami rolniczymi jest otwarte na każdą inicjatywę, służy  doświadczeniem i pomocą.