Komunikat Zima 2024

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, konkursu na zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z dofinansowaniem FSUSR w 2024 roku, nasza oferta została rozpatrzona pozytywnie.


Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na organizację wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych w 2024 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, ze środków finansowych Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika.


W związku z powyższym Stowarzyszenie, podobnie jak w poprzednich latach, będzie organizatorem turnusów zimowego wypoczynku w ramach programu „Promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”, dla dzieci i młodzieży ze środowisk rolniczych. Aby dziecko mogło zostać uczestnikiem turnusu zimowego wypoczynku, przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych musi być ubezpieczone w pełnym zakresie emerytalno – rentowym oraz wypadkowo-chorobowo-macierzyńskim lub pobierać świadczenie
emerytalne albo rentowe z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” mając na uwadze walory klimatyczne i zdrowotne w górach w okresie zimy, jak i atrakcyjność regionu, informuje, że turnusy zimowego wypoczynku są
organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „GOSPODYNI” w Zakopanem, Karpaczu i Niedzicy.

Szczegółowe informacje można również uzyskać: skwgospodyni@gmail.com
tel. 665 444 545, 501 567 804